Rejestracja konta

 
Avatar – zdjęcie

Adres email służy do logowania.


Jest wymagany do autoryzacji Twojego konta (format 123456789).


8-20 znaków, małe i/lub duże litery, znaki specjalne (dozwolone: `~!@#$%^&*()-_=+.,) oraz cyfry.


Hasła w obu polach muszą być jednakowe.

AvatarFiltry


Akceptacja regulaminu jest wymagana.

Na podstawie art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Siedlce jest: Prezydent Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@um.siedlce.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO m.in. w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Siedlce w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Siedlce, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiot serwisujący portal Konsultacji Społecznych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Akceptacja regulaminu jest wymagana.
Do góry