Konsultacje Urzędu  Ochrona Środowiska

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do roku 2025 z perspektywą do 2030 roku

Projekt dokumentu

Konsultacje zakończone 21-02-2023

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do roku 2025 z perspektywą do 2030 roku

Szczegółowy opis konsultacji

Proces konsultacji społecznych będzie prowadzony przez 21 dni, tj. w okresie od dnia 30 stycznia 2023 r. do 21 lutego 2023 r.
Uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu można składać w terminie do dnia 21 lutego 2023 r. w następujący sposób:
1) opiniowanie treści konsultowanego dokumentu w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznych, który jest dostępny na stronie: https: //www.konsultacje.siedlce.pl/PL;
2) ankiet skierowanych do mieszkańców, na formularzu konsultacyjnym przesłanym drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce (obowiązuje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w czasie trwania konsultacji.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Siedlce. Zgodnie z art. 41 cytowanej wyżej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.)

Obszar tematyczny

Ochrona Środowiska

Administrator konsultacji

Barbara Gajek

Termin konsultacji

30-01-2023 - 21-02-2023

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

22-02-2023

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 30-01-2023
30-01-2023

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do roku 2025 z perspektywą do 2030 roku
Termin
30-01-2023 - 21-02-2023
Koniec konsultacji: 21-02-2023

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do roku 2025 z perspektywą do 2030 roku

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 185 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Załączniki do podstawy prawnej

Załączniki do etapów harmonogramu


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do roku 2025 z perspektywą do 2030 roku


Do góry