Konsultacje Urzędu  Ochrona Środowiska

Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu miasta Siedlce do 2032 roku

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej na temat działań mających na celu usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce.

Konsultacje zakończone 07-02-2022

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu miasta Siedlce do 2032 roku

Szczegółowy opis konsultacji

"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce do 2032 roku" jest aktualizacją Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Siedlce na lata 2008-2032 przyjętego uchwałą Nr XLII/600/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009 r. Zapisy niniejszego Programu są zgodne z założeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, którego celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Konsultacje są prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Konsultacje potrwają 21 dni, tj. od dnia 18 stycznia 2022 r. do 7 lutego 2022 r.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej na temat działań mających na celu usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce.
Uwagi i wnioski można składać do 7 lutego 2022 r. w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej poprzez formularz konsultacyjny w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznych (https://www.konsultacje.siedlce.pl),
2) w formie papierowej, na formularzu konsultacyjnym przesłanym drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce (obowiązuje data wpływu) lub bezpośrednio poprzez złożenie na formularzu konsultacyjnym w Biurze Obsługi Interesanta.
Projekt Programu wraz z formularzem konsultacyjnym jest dostępny na stronie: https://www.konsultacje.siedlce.pl oraz w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 45, pok. 102, w godzinach pracy urzędu. Ponadto formularz konsultacyjny w wersji papierowej jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Siedlce.
Wnioski i uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

- art. 29 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20121 r., poz.1372 z późn. zm.), zarządzenie nr 8/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce do 2032 roku

Obszar tematyczny

Ochrona Środowiska

Administrator konsultacji

Beata Szymani

Termin konsultacji

18-01-2022 - 07-02-2022

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

08-02-2022

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 18-01-2022
18-01-2022

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce do 2032 roku
Termin
18-01-2022 - 07-02-2022
Koniec konsultacji: 07-02-2022

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce do 2032 roku

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 406 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie nr 8/2022 Prezydenta Miasta Siedlce

Załączniki do etapów harmonogramu


Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce do 2032 roku


Do góry