Konsultacje Urzędu  Ochrona Środowiska

Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030

Konsultacje zakończone 20-12-2021

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030

Szczegółowy opis konsultacji

Prezydent Miasta Siedlce zaprasza do konsultacji projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021-2030.
Dokument zawiera charakterystykę miasta i ocenę stanu środowiska z uwzględnieniem najważniejszych komponentów środowiska, takich jak:
- ochrona klimatu i jakości powietrza,
- zagrożenia hałasem,
- pola elektromagnetyczne,
- gospodarowanie wodami,
- gospodarka wodno-ściekowa,
- zasoby geologiczne,
- gleby,
- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
- zasoby przyrodnicze,
- zagrożenia poważnymi awariami.
Analizę oparto o aktualne dane charakteryzujące poszczególne obszary. Dokonano również oceny stanu środowiska oraz analizy SWOT obszarów problemowych. Dla obszarów wymagających interwencji określono cele, kierunki interwencji oraz zadania, mające wpłynąć na poprawę danego komponentu. W ramach Programu stworzono harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na zadania własne i monitorowane oraz wskazano możliwe źródła finansowania zadań zawartych w Programie.
Konsultacje społeczne potrwają 21 dni tj. od 30 listopada do 20 grudnia 2021 r.
Uwagi i wnioski można składać do 20 grudnia 2021 r. w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej - poprzez opiniowanie treści konsultowanego dokumentu w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznych,
2) w formie papierowej - na formularzu konsultacyjnym przesłanym drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce (obowiązuje data wpływu) lub bezpośrednio poprzez złożenie wypełnionego formularza w Biurze Obsługi Interesanta.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 376/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 201 - 2030", art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973), art. 29 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).

Obszar tematyczny

Ochrona Środowiska

Administrator konsultacji

Beata Szymani

Termin konsultacji

30-11-2021 - 20-12-2021

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

21-12-2021

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 30-11-2021
30-11-2021

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030
Termin
30-11-2021 - 20-12-2021
Koniec konsultacji: 20-12-2021

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 380 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych

formularz konsultacyjny

formularz konsultacyjny

projekt Programu ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030

Załączniki do podstawy prawnej

Załączniki do etapów harmonogramu


Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030

Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030


Do góry