Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030


Opiniowanie dokumentu

Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030


Raport oraz przebieg konsultacji dokumentu

 
Pomoc

Raport oraz przebieg konsultacji dokumentu

Konsultacje dokumentu zostały zakończone 20-12-2021

Szczegóły dokumentu

 
Pomoc

Szczegóły dokumentu

Tytuł

Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które przeprowadza Prezydent Miasta Siedlce. Przedmiotem i celem konsultacji jest projekt Programu ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030. Program zawiera analizę uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych, sektorowych i programowych wyższego rzędu, na szczeblu regionalnym i krajowym. Dokument zawiera charakterystykę miasta i ocenę stanu środowiska z uwzględnieniem najważniejszych komponentów środowiska, takich jak: - ochrona klimatu i jakości powietrza, - zagrożenia hałasem, - pola elektromagnetyczne, - gospodarowanie wodami, - gospodarka wodno-ściekowa, - zasoby geologiczne, - gleby, - gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, - zasoby przyrodnicze, - zagrożenia poważnymi awariami. Analizę oparto o aktualne dane charakteryzujące poszczególne obszary. Dokonano również oceny stanu środowiska oraz analizy SWOT obszarów problemowych. Dla obszarów wymagających interwencji określono cele, kierunki interwencji oraz zadania, mające wpłynąć na poprawę danego komponentu. W ramach Programu stworzono harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na zadania własne i monitorowane oraz wskazano możliwe źródła finansowania zadań zawartych w Programie.

Opis

Dokument zawiera ocenę stanu środowiska z uwzględnieniem najważniejszych komponentów środowiska takich jak: jakość powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, czy zasoby przyrodnicze.

Termin konsultacji dokumentu

30-11-2021 - 20-12-2021

Aktywność uczestników

 
Pomoc

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 384 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Lista załączników

Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030

Do góry